Základní informace
Dokumenty ke stažení
Otázky a odpovědi
Aktuality
Vstup do systému Track&Trace

Technická podpora:

info@znacenitabaku.cz

(pondělí – pátek od 8:00 – 16:00 hod)

Nevíte si rady, hledáte odpovědi na své dotazy? Tady je najdete.

Legislativní dotazy

Každý hospodářský subjekt, včetně maloobchodních prodejců, může získat pouze jeden identifikační kód hospodářského subjektu. Pro každé zařízení může být vydán pouze jeden identifikační kód zařízení.

Ne, pro již zaregistrovaný hospodářský subjekt nebude možné další registraci zahájit.
Ne, ve vztahu k vydavateli kódů (STC) není třeba poskytovatele T&T řešení oznamovat. Povinnosti týkající se oznámení poskytovatele primárního úložiště Evropské komisi kladené na výrobce a dovozce jsou popsány v příloze I. část A prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574 o technických normách pro zavedení a provoz systému sledovatelnosti tabákových výrobků (dále jen nařízení (EU) 2018/574). Požadavky na smlouvy o uchovávání údajů s poskytovatelem primárního úložiště jsou definovány v nařízením Komise v přenesené působnosti (EU) 2018/573 o klíčových prvcích smluv o uchovávání údajů, jež mají být uzavírány v rámci systému sledovatelnosti tabákových výrobků.
Inspektoři SZPI budou při úředních kontrolách přistupovat k informacím zanesených v jedinečných identifikátorech na tabákových výrobcích ke kontrole zaznamenaných údajů. To může být prováděno v jakékoliv fázi výroby, distribuce a prodeje, včetně maloobchodních prodejen. Kontrola sledovatelnosti bude běžnou součástí kontrol tabákových výrobků u kontrolovaných osob. Neměla by znamenat zvýšenou zátěž maloobchodníků.
Ne, po 20. květnu 2020 nebude možné uvádět na trh cigarety a tabák k ručnímu balení cigaret, které nebudou označeny jedinečnými identifikátory. Přechodné období stanovené čl. 37 nař. (EU) 2018/574, během kterého je možné ponechat ve volném oběhu jmenované tabákové výrobky neoznačené jedinečnými identifikátory do 20. května 2020, se vztahuje pouze na cigarety a tabák k ručnímu balení cigaret, které byly vyrobené nebo dovezené do EU před 20. květnem 2019.
Dle § 13f odst. 4 zákona č. 110/1997 Sb. je výrobce tabákových výrobků povinen poskytnout dovozcům a distributorům tabákových výrobků nezbytné zařízení, které umožní zaznamenávat zakoupení, prodej, uskladnění a přepravu tabákových výrobků nebo jiné nakládání s nimi a je schopné přečíst a předat zaznamenané údaje v elektronické podobě do sekundárního úložiště. Poskytnutím finanční kompenzace za pořízení nezbytného zařízení splňuje cíl zmíněného ustanovení a tento způsob není v rozporu s platnou právní úpravou. Na pracovní skupině pro sledovatelnost tabákových výrobků v Evropské komisi bylo rovněž potvrzeno, že vyplacení finančních náhrad je akceptovatelnou variantou poskytnutí nezbytného zařízení.
Problematice těchto kompenzací se věnuje portál https://ontrack.sgs.com/cs-CZ/, kde je možné požadavky na kompenzaci zaregistrovat a zároveň se dočíst vše o podmínkách a pravidlech tohoto procesu.

Metodické dotazy

Ano, přesun tabákových výrobků po jejich prvním uvedení na trh pro konečného spotřebitele (tj. tabákové výrobky byly dány konečnému spotřebiteli k dispozici) mezi prodejnami je možný. V případě, že se jedná o přesun tabákových výrobků mezi první maloobchodní prodejnou, ve které byly tabákové výrobky poprvé uvedeny na trh pro konečného spotřebitele, a dalšími maloobchodními prodejnami, nemusí být tento pohyb tabákových výrobků zaznamenáván do systému sledovatelnosti. Události se do systému zaznamenávají pouze do okamžiku odeslání zásilky na první maloobchodní prodejnu.
Pohyb stahovaných tabákových výrobků je nutné zaznamenat a předat do systému sledovatelnosti. Zpráva může obsahovat jedinečné identifikátory buď na úrovni jednotkových, nebo skupinových balení. Tabákové výrobky určené ke stažení z maloobchodní prodejny k distributorovi musí být zaznamenány jako příjem zásilky po převzetí distributorem ve skladu (do 3 hodin po výskytu události).
Prodej tabákových výrobků konečným spotřebitelům již není předmětem reportování do systému sledovatelnosti tabákových výrobků.
Záleží na společnosti, jakým způsobem uspořádá prodej tabákových výrobků svým zákazníkům, ať už se jedná o maloobchodního prodejce nebo konečného spotřebitele. Možností je zřídit interní prodej na maloobchodní prodejnu a z této poté prodávat již jako první maloobchodní prodejce tabákové výrobky konečnému spotřebiteli bez potřeby odesílat informace do systému sledovatelnosti tabákových výrobků.
Postup pro odesílání zpráv upravuje Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/574 o technických normách pro zavedení a provoz systému sledovatelnosti tabákových výrobků (dále jen „Nařízení 2018/754“). Struktura datových polí je uvedena v Příloze II a požadavky na zaznamenávání informací v Kapitole VI tohoto nařízení. Provozovatel sekundárního úložiště Dentsu Aegis Network Switzerland AG zpřístupnil poskytovatelům provozujícím primární úložiště, vydavatelům identifikátorů a hospodářským subjektům dne 21. února 2019 seznam specifikací potřebných pro výměnu údajů se sekundárním úložištěm a routerem a společný datový slovník, které budou používány primárními úložišti a routerem. Těmito dokumenty je dán režim výměny dat.
Tabákové výrobky určené k vrácení z maloobchodní prodejny distributorovi musí být zaznamenány jako příjem zásilky po převzetí distributorem ve skladu (do 3 hodin po výskytu události). Do systému se předávají informace o příjmu tabákových výrobků dle kapitoly II oddíle 3 bodě 3.4 přílohy II nařízení 2018/574. V poli „Product return“ se uvede hodnota „1“. Nemusí se jednat o dodavatele, který původně TV dodal maloobchodnímu prodejci.
V případě zjištění ztráty tabákových výrobků by se hospodářský subjekt měl v odůvodněném případě obrátit s žádostí na SZPI, MZe či EK, kteří mají přístup do sekundárního úložiště a na základě poskytnutých údajů o ztraceném zboží budou tyto orgány schopny získat ze systému sledovatelnosti příslušné jedinečné identifikátory. Kontaktní údaje budou hospodářským subjektům zpřístupněny na stránkách SZPI. Zadáním získaných jedinečných identifikátorů do systému sledovatelnosti bude splněna povinnost požádat o deaktivaci jedinečných identifikátorů dle čl. 32 odst. 6 nařízení 2018/754.
Informace o odeslání tabákového výrobku ze zařízení musí být předána 24 hodin před výskytem události. Má se za to, že informace o této události byly řádně předány po přijetí kladného potvrzení z primárního úložiště nebo routeru. V tomto okamžiku může být provedena expedice tabákových výrobků.

Technické dotazy

Je-li jedinečný identifikátor na úrovni skupinového balení vygenerován přímo hospodářským subjektem, musí být tvořen kódem individuální jednotky vygenerovaným v souladu s normou ISO/IEC 15459-1:2014 nebo ISO/IEC 15459- 4:2014 nebo jejich nejnovějšími ekvivalenty. Je-li součásti jedinečného identifikátoru na úrovni skupinových balení identifikační kód hospodářského subjektu, jedná se o stejný identifikační kód, který byl získán při registraci u vydavatele identifikátorů.
Databáze bude přístupná pouze zaregistrovaným hospodářským subjektům. V současné chvíli probíhají jednání s dodavatelem systému o možných způsobech řešení tohoto požadavku.
Identifikační kód hospodářského subjektu bude vydán na dobu neurčitou. V případě ukončení činnosti registrovaný hospodářský subjekt informuje o takové skutečnosti vydavatele kódů (STC) a zruší registraci hospodářského subjektu zasláním zprávy uvedené v kapitole II oddíle 1 bodě 1.3 přílohy II nařízení. (EU) 2018/574
Registrační proces počítá s registrací v zastoupení – již registrovaní výrobci/distributoři zavádí své odběratele a ti dále ty své. Registrační proces je z pohledu nařízení (EU) 2018/574 nastaven na vydání kódu ve lhůtě do 2 pracovních dnů. V průběhu registračního procesu však musí registrovaný subjekt aktivně spolupracovat (např. potvrdit či doplnit povinné údaje, nebo potvrdit aktivační link). Základní informace o registraci jsou popsány na webových stránkách STC, Track&Trace.
Jedinečnými identifikátory musí být označena jednotková balení cigaret a tabáku určeného k ručnímu balení cigaret vyrobená v EU nebo dovezená do EU po 20. květnu 2019. Pro všechny ostatní tabákové výrobky musí být systém sledovatelnosti zaveden do 20. května 2024. Přechodné období stanovené čl. 37 nařízení (EU) 2018/574, během kterého je možné ponechat ve volném oběhu cigarety a tabák určený k ručnímu balení cigaret neoznačené jedinečnými identifikátory do 20. května 2020, se vztahuje pouze na cigarety a tabák k ručnímu balení cigaret, které byly vyrobené v EU nebo dovezené do EU před 20. květnem 2019.
Jedinečné identifikátory na úrovni jednotkových balení si budou moci výrobci a dovozci začít objednávat v průběhu měsíce května 2019.
Prodejna uskutečňující prodej tabákových výrobků jak konečnému spotřebiteli, tak distribuci maloobchodníkům pro další prodej, bude mít jeden identifikační kód hospodářského subjektu, ale bude mít jeden identifikační kód zařízení pro prodej maloobchodníkům (role distributora) a může mít zřízenou interní maloobchodní prodejnu s jiným identifikačním kódem zařízení, na kterou může přeposlat tabákové výrobky z velkoobchodního zařízení a ze které může prodávat zboží konečnému spotřebiteli.
Toto záleží na tom, jestli bude hospodářský subjekt schopen do jedinečného identifikátoru na úrovni skupinového balení zakomponovat vlastní kód ze skladovacího systému. V takovém případě nebude dvojí skenování nutné).
Ze sekundárního úložiště by v případě zdvojeného zadání stejných jedinečných identifikátorů měly být hospodářským subjektů  zaslány automatické zprávy, aby bylo možné provést odvolání původní zprávy (zpráva uvedená v kapitole II oddíle 5 přílohy II nařízení 2018/574).
Registrace probíhá na webových stránkách STC (následuje URL odkaz na portál).

Aktuálně připravujeme technickou specifikaci, která by měla být dostupná na těchto stránkách 31.10.2023, a zároveň STC připravuje upravené testovací prostředí podle nové vyhlášky, do kterého budou mít přístup všechny registrované subjekty v TT.

Pro bližší informace o změnách a napojení na sekundární úložiště zde – https://eu-secondary.dentsuaegistracking.com/