Státní tiskárna cenin, s. p. se sídlem Růžová 943/6, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou ALX 296 si je plně vědoma důležitosti ochrany osobních údajů a soukromí našich zákazníků a smluvních partnerů. K zajištění ochrany a bezpečnosti byla přijata rozsáhlá bezpečnostní a organizační opatření tak, aby zpracovávané osobní údaje byly zabezpečeny v maximální možné míře a nemohly být jakkoliv zneužity. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze pověřenými zaměstnanci a případně zpracovateli. Přijatá opatření umožňují přístup pouze těm zaměstnancům a smluvním zpracovatelům, kteří se podílejí na daném zpracování, a jsou smluvně zavázáni, aby i oni ve stejném rozsahu zachovávali mlčenlivost o údajích, datech a dalších skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu své práce.

V tomto dokumentu naleznete informace k tomu, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, o způsobu zpracování, rozsahu a účelu zpracování, zdrojích, z jakých Vaše osobní údaje získáváme a komu jsou případně Vaše osobní údaje předávány. Součástí tohoto dokumentu jsou i informace o Vašich právech v oblasti zpracovávání osobních údajů.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnou právní legislativou, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen GDPR). Samozřejmě si uvědomujeme vysokou důležitost ochrany osobních údajů fyzických osob našich klientů, obchodních a smluvních partnerů a dalších uživatelů našich služeb a proto při zpracování jejich osobních údajů postupujeme vždy tak, abychom zpracovávali pouze aktuální a přesné údaje v rozsahu, který je zcela v souladu s účelem zpracování a doba zpracování byla vždy stanovena na nezbytně dlouhou dobu pro splnění účelu zpracování. Pro zajištění maximální bezpečnosti osobních údajů byla přijata adekvátní technická a organizační opatření, která zamezí nepřiměřenému zpracování a omezí jakýkoliv neoprávněný přístup.

Dle účelu, pro který jsou údaje získány, zpracováváme tyto kategorie osobních údajů:

 • Základní osobní identifikační a adresní údaje: akademický titul, jméno, příjmení, sídlo podnikání případně doručovací nebo jiná kontaktní adresa, IČO, DIČ
 • Kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, e-mailová adresa, adresa
 • Popisné údaje: další údaje vztahující se ke konkrétní řešené agendě
 • Údaje potřebné pro plnění smlouvy: bankovní spojení, platby a jejich historie, případně další údaje poskytnuté ve smlouvě
 • Údaje, které od Vás získáme tím, že využíváte naše digitální/online služby – IP adresa, cookies, případně jiný online identifikátor
 • Záznamy: e-mailová komunikace nebo listinná komunikace, využíváte-li tyto formy komunikace s STC, kamerový záznam z bezpečnostních kamer v rámci budov STC, elektronický záznam vašeho občanského průkazu při návštěvě budov STC
Osobní údaje získáváme zejména od Vás za účelem přípravy smluvní dokumentace a při osobní nebo písemné komunikaci v době trvání smluvního vztahu.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány vždy na základě relevantního právního titulu a pouze v rozsahu nezbytném pro účel jejich zpracování. Osobní údaje jsou archivovány pouze po dobu definovanou zákonem, případně po dobu potřebnou pro hájení našich práv a našich oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje zpracováváme pro tyto účely:

 • Uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností
 • Plnění zákonných povinností
 • Oprávněného zájmu
 • Marketingového využití osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
 • Souhlasu

Uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností

Zpracovávány jsou osobní údaje za účelem uzavření smluvního vztahu a plnění smluvních závazků obou smluvních stran, a sice pro účely uzavření, plnění, případných změn a ukončení smluvního vztahu, následně související fakturace, možných reklamací a další komunikace. Pro tyto účely jsou zpracovávány tyto kategorie osobních údajů: základní osobní identifikační a adresní údaje, elektronické kontaktní údaje, další údaje potřebné pro plnění smlouvy.

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání příslušného smluvního vztahu, případně po dobu stanovenou zákonem pro povinné uchování podpůrné dokumentace (např. k daňovému přiznání či v rámci účetnictví), dále případně také po dobu trvání reklamačních lhůt nebo obhajoby našich případných nároků.

Plnění zákonných povinností

Výkon naší činnosti podléhá řadě právní předpisů, jako je např. zákon o účetnictví a daňové předpisy, zpracováváme některé osobní údaje proto, abychom vyhověli požadavkům státních, dozorových a jiných regulačních orgánů ČR a Evropské unie. Pro tyto účely jsou zpracovávány tyto kategorie osobních údajů: základní osobní identifikační a adresní údaje, elektronické kontaktní údaje, další údaje potřebné pro plnění smlouvy dle požadavků jednotlivých zákonů.

Tyto osobní údaje jsou archivovány po dobu nezbytně nutnou pro splnění příslušných zákonných povinností.

Oprávněný zájem

Za tímto účelem jsou zpracovávány osobní údaje z bezpečnostních, administrativních, provozních nebo jiných důvodů souvisejících s obchodním vztahem. Pro tyto účely jsou zpracovávány tyto kategorie osobních údajů: základní osobní identifikační a adresní údaje, elektronické kontaktní údaje, další údaje potřebné pro plnění smlouvy.

Mezi naše oprávněné zájmy patří především:

 • Ochrana majetku, života a zdraví osob – z tohoto důvodu jsou v prostorách naší společností umístěny kamerové systémy. Jejich umístění je vždy zřetelně označeno informačními cedulemi u vstupu do monitorovaného prostoru. Kamerové záznamy jsou uchovávány po dobu 1 roku. Kamerové záznamy nejsou nijak zpracovávány ani využívány vyjma situací, kdy jsou kamerové záznamy předány orgánům činným v trestním řízení. Po stejnou dobu jsou v elektronické podobě uchovávány i informace o Vaší návštěvě formou evidence OP. Ani tyto informace nejsou zpracovávány pro jiné účely vyjma ty uvedené výše.
 • Vymáhání pohledávek a řešení našich právních nároků – v těchto případech mohou být osobní údaje předávány třetím stranám, které nás zastupují v případných právních sporech, a sice advokátním kancelářím nebo dalším společnostem zabývajícím se vymáhání pohledávek. V takovýchto případech jsou osobní údaje uchovávány po dobu trvání soudních, rozhodčích exekučních nebo dalších podobných řízeních.
 • Administrativní účely – pro tyto účely jsou osobní údaje zpracovávány v souvislosti s řízením smluvních vztahů, řízení rizik a prověření klienta a provádění platebních operací.
 • Marketingové účely a zasílání obchodních sdělení – tento účel zpracování osobních údajů je podmíněn udělením souhlasu k e zpracování osobních údajů za uvedeným účelem, přičemž podmínky, rozsah a délka trvání jsou uvedeny v příslušném uděleném souhlasu. Jedná se převážně o zpracování kontaktních údajů pro zasílání pozvánek na odborná školení a semináře, konference a další společenské akce.

Při zpracování Vašich osobních údajů neprovádíme automatizované individuální rozhodování. Nevyužíváme žádnou formu automatizovaného zpracování osobních údajů, na základě kterých, by byly hodnoceny některé Vaše osobní aspekty (tzv. profilování).

STC nepředává Vaše osobní údaje do třetích zemí mimo EU.

Při zpracování osobních údajů jsme v roli správce osobních údajů.

V některých případech poskytujeme shromážděné osobní údaje smluvním zpracovatelů. Se všemi zpracovateli jsme uzavřeli zpracovatelské smlouvy tak, aby i v těchto případech byla zajištěna maximální bezpečnost a ochrana poskytnutých osobních údajů. Veškeré osobní údaje jsou zpřístupněny v nezbytném rozsahu a podobě potřebné k zajištění plnění smluvních podmínek.

Pro plnění našich zákonných povinností jsme v některých případech povinni poskytnout osobní údaje třetím stranám, jako jsou orgány činné v trestním, přestupkovém nebo správním řízení.

V souladu s platnými právními předpisy máte právo požadovat informace o způsobech zpracování svých osobních údajů a právo na opravu údajů, které o Vás jako správce osobních údajů zpracováváme. V určitých případech máte právo požadovat vymazání svých osobních údajů, dále pak máte právo na přístup ke svým osobním údajům nebo na jejich přenos (např. přenos k jinému poskytovateli služeb). V některých případech máte právo vznést námitky a také právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů. V případě, že jste nám dříve poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat. Jednotlivá práva a způsob jejich uplatnění jsou podrobněji popsána níže.

Právo na přístup k osobním údajům, které zpracováváme, a případně pořízení jejich kopie; Máte právo požadovat informaci o tom, zda o Vás zpracováváme osobní údaje a v jakém rozsahu. Rovněž máte právo požadovat, abychom vám zpřístupnili osobní údaje, které jste nám poskytli a další osobní údaje týkající se Vaší osoby.

Právo na opravu nebo doplnění. Podle platné právní úpravy máte právo na opravu Vašich osobních údajů, které s námi sdílíte.

Právo na omezení zpracování. Pokud nás požádáte o omezení zpracování svých osobních údajů, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat Vaše osobní údaje, omezíme zpracovávání Vašich osobních údajů na nezbytné minimum (uložení), a případně je budeme zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo jiných omezených důvodů předepsaných platnými právními předpisy. Pokud dojde ke zrušení omezení a my budeme ve zpracovávání Vašich osobních údajů pokračovat, budeme Vás o tom bez zbytečného odkladu informovat

Právo na výmaz (právo být zapomenut). Můžete nás kdykoliv požádat o vymazání Vašich osobních údajů. Pokud nás kontaktujete s takovou žádostí, smažeme bez zbytečného odkladu všechny Vaše osobní údaje, které máme, pokud Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro plnění smluvních nebo zákonných povinností či pro ochranu našich oprávněných zájmů, jak jsou popsány výše. Dále také vymažeme (a zajistíme výmaz ze strany námi pověřených zpracovatelů) všechny Vaše osobní údaje v případě, že odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů, pokud jste nám souhlas dříve poskytli.

Právo na přenositelnost. Pokud budete požadovat přenos Vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě plnění smlouvy a/nebo Vašeho souhlasu, můžete nás požádat o jejich přenos přímo třetí straně (jinému správci údajů), kterého uvedete ve své žádosti, za předpokladu, že takový požadavek nebude mít negativní vliv na práva a svobody jiných osob a bude technicky proveditelný

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (např. pokud zpracováváme Vaše údaje jakožto kontaktní osoby našeho dodavatele), máte právo z důvodu týkajícího se Vaší konkrétní situace kdykoliv vznést námitku proti takovému zpracování. Pokud v takovém případě neprokážeme naše závažné oprávněné důvody pro zpracování, které by převážily nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pokud neprokážeme, že tyto údaje jsou nutné pro určení, výkon a obhajobu našich právních nároků, tak tyto údaje nebudeme dále zpracovávat a bez zbytečného odkladu je vymažeme. Pokud vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Uplatnění kteréhokoliv z výše uvedených práv v oblasti ochrany osobních údajů lze provést prostřednictvím následujícího formuláře: Formulář pro žádost o uplatnění práv subjektu údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Státní tiskárna cenin, s. p. jako správce osobních údajů jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní informace pověřence pro ochranu osobních údajů:

Jméno pověřence: Martina Čelikovská
email: gdpr@stc.cz

Aktualizace informace

Veškeré zde uvedené informace odpovídají aktuálním právním předpisům a postupům v ochraně osobních údajů. Při změně legislativy nebo dalších změnách týkajících se zpracování osobních údajů budou tyto informace aktualizovány. Poslední aktualizace proběhla dne 2. 5. 2024