Informace zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Povinně zveřejňované informace

Název souboru Dokument
Informace zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím stáhnout
 Datum Název  Dokument
20.06.2024 Žádost o zpřístupnění níže uvedených informací:

 1. Informace, zda se vedoucí zaměstnanci a členové orgánů podniku považují za veřejné funkcionáře ve smyslu zákona o střetu zájmů a vztahují se na ně povinnosti vyplývající se zákona o střetu zájmů.
 2. Informace, zda oznámení uvedená v ustanoveních § 7 až § 11 zákona o střetu zájmů vedoucí zaměstnanci a členové orgánů podniku dle § 2 odst. 2 písm. b) a c) zákona o střetu zájmů podávají.
 stáhnout
02.05.2024 Žádost o zpřístupnění níže uvedených informací:

 1. Jaký plat/mzdu pobírá XXX ředitel XXX?
 2. Kdo nebo podle čeho mu byl plat/mzda určena?
 3. Získá XXX při odchodu ze Státní tiskárny cenin odstupné, odchodné nebo tzv. konkurenční doložku?
 4. Pokud ano, v jaké výši?
stáhnout
 Datum Název  Dokument
28.06.2023 Žádost o poskytnutí informací zejména v návaznosti na probíhající legislativní proces návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 910/2014, pokud jde o zřízení rámce pro evropskou digitální identitu (dále také jako „revize nařízení eIDAS“) a zavedením evropských peněženek digitální identity:

 1. Informace o tom, zda již povinný subjekt disponuje strategií, jaké bude zvoleno technické řešení pro zavedení evropských peněženek digitální identity a jejich vydávání ze strany České republiky, tak aby došlo ke splnění předpokládané povinnosti stanovené revizí nařízení eIDAS pro Českou republiku.
 2. Informace, zda se v rámci technického řešení pro evropské peněženky digitální identity plánuje v rámci České republiky využit projekt eDokladovka.
 3. Informace, zda eDokladovku je možné využít jako technické řešení pro evropské peněženky digitální identity, zejména z pohledu potenciální kompatibility. Případně o informaci, jaké by musely být provedeny úpravy.
 stáhnout
 Datum Název  Dokument
14.04.2022 Žádost o poskytnutí informací k plnění smlouvy na veřejnou zakázku s názvem „Pořízení a implementace HR systému“,  týkající se smluvní povinnosti dodavatele předat objednateli (STC) zdrojový kód HR systému:

 1. Informace o tom, zda dodavatel předal objednateli kompletní zdrojový kód HR systému a další podklady (např. datový model, programové knihovny) potřebné ke správě, údržbě a úpravám všech částí včetně dokumentace?
 2. Písemný a podepsaný předávací protokol dle čl. 6 smlouvy.
 3. Informace, zda, jakým způsobem a s jakým výsledkem objednatel ověřil, že je předaný zdrojový kód kompletní a ve správné verzi, tzn. umožňující kompilaci, instalaci, spuštění a ověření funkcionality, tudíž že jeho držení objednatelem opravdu vede k odstranění vendor-lock-in stavu?
 4. Informace o tom, zda dodavatel poskytl zdrojový kód i k jeho vlastnímu aplikačnímu software, nikoliv pouze k upravovaným či na zakázku programovaným součástem?
 stáhnout
02.03.2022 Žádost o zpřístupnění níže uvedených informací:

 1. Kolik škodních událostí v rámci odpovědnosti zaměstnance za škodu bylo se zaměstnanci řešeno v roce 2020?
 2. O jaké škody se jednalo? Kolik bylo řešeno škod a v jaké výši a) na vozidle, b) na kancelářské technice a vybavení, c) na svěřených hodnotách, d) na ostatním?
 3. Jaká byla v roce 2020 výše škody předepsaná zaměstnancům k úhradě?
 4. Nabízíte zaměstnancům možnost sjednat vaším prostřednictvím Pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli? Pokud ano, u jaké pojišťovny a za jakou cenu?
 5. Dále žádám o zaslání směrnice upravující zjišťování, projednávání a rozhodování o škodách na majetku.
 stáhnout
18.02.2022 Žádost o informace o odměnách vrcholného managementu státem řízených subjektů, resp. o informace o výši veškerých jim vyplacených příjmů ze závislé činnosti (mzdy včetně, avšak nikoli výlučně, osobního ohodnocení a všech příplatků), odměn (včetně, avšak nikoli výlučně odměny řádné, mimořádné  a odměny za plnění cílových úkolů), jiných příjmů a benefitů spojených s výkonem funkce (včetně, avšak nikoli výlučně, odměny za působení v dozorčích orgánech a naturální požitky – nepeněžitý příjem spočívající v užívání služebního vozidla, poskytnuté ubytování), to vše v hrubé výši tj. před zdaněním, zdůvodnění mimořádné odměny, a počet odpracovaných měsíců, a to za kalendářní rok 2021, a to ve struktuře pozice – sekce – plat – odměny – jiné funkční požitky – zdůvodnění mimořádné odměny – počet odpracovaných měsíců (částky všech příjmů v hrubé výši tj. před zdaněním).  stáhnout
19.01.2022

Žádost o poskytnutí informací k úhradám příspěvků na smlouvy soukromého životního pojištění zaměstnanců. Žádost se týká poskytnutí informací ve vztahu k úhradám příspěvků na životní pojištění na základě smluv uzavřených s jinou pojišťovnou jako pojistitelem, než se společností Generali Česká pojišťovna a.s., IČO 45272956 se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha v rozsahu identifikace takové pojišťovny, počtu příspěvků a průměrné výše příspěvků v červnu 2021, zda zaměstnanci mají povinnost hradit příspěvky nad rámec příspěvku zaměstnavatele a zda naše organizace uplatnila příspěvky jako daňově uznatelný náklad na práva zaměstnanců organizace za zdaňovací období 2020.

 stáhnout
 Datum Název  Dokument
12.11.2021 Žádost o poskytnutí informací k úhradám příspěvků na smlouvy soukromého životního pojištění zaměstnanců. Žádost se týká poskytnutí informací ve vztahu k úhradám příspěvků na životní pojištění na základě smluv uzavřených se společností Generali Česká pojišťovna a.s., IČO 45272956 se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha.  stáhnout
02.08.2021 Žádost o informace týkající se zakázky Dopravního podniku hl. m. Prahy (dále jen „DPP“), pro který STC tiskne papírové jízdenky. V předmětné žádosti jsou požadovány informace “… kolik DPP tisk těchto jízdenek u STC stojí…“ a „… jaké jsou náklady (pro DPP) na tisk jedné papírové jízdenky“.  stáhnout
10.03.2021 Žádost o informace o odměnách vrcholného managementu státem řízených subjektů, resp. o informace o výši veškerých jim vyplacených příjmů ze závislé činnosti (mzdy včetně, avšak nikoli výlučně, osobního ohodnocení a všech příplatků), odměn (včetně, avšak nikoli výlučně odměny řádné, mimořádné  a odměny za plnění cílových úkolů), jiných příjmů a benefitů spojených s výkonem funkce (včetně, avšak nikoli výlučně, odměny za působení v dozorčích orgánech a naturální požitky – nepeněžitý příjem spočívající v užívání služebního vozidla, poskytnuté ubytování), to vše v hrubé výši tj. před zdaněním, zdůvodnění mimořádné odměny, a počet odpracovaných měsíců, a to za kalendářní rok 2020.

Prosím o poskytnutí ve struktuře pozice – sekce – plat – odměny – jiné funkční požitky – zdůvodnění mimořádné odměny – počet odpracovaných měsíců (částky všech příjmů prosím uvádějte v hrubé výši tj. před zdaněním). Pro zaslání informace můžete použít přiloženou tabulku formátu MS Excel.

 stáhnout
 Datum Název  Dokument
12.02.2020 Žádost o poskytnutí informace, resp. úplného znění smlouvy o poskytování právních služeb s Randl Partners, advokátní kancelář, s.r.o., IČ 06681077, sídlem Budějovická 1550/15a, 140 00 Praha, sdělení výše veškerých nákladů vynaložených STC na právní služby související s vedením kolektivního vyjednávání s odborovou organizací v STC a to za období od 1. 1. 2019 do dne doručení žádosti na podatelnu a specifikaci těchto nákladů, tedy sdělení, jaké konkrétní částky byla zaplaceny v této věci. Dále žádost o informaci, kolik činila základní průměrná měsíční mzda a kolik činily roční odměny, včetně vyčíslení odměny závislé na přeplnění finančního plánu STC za rok 2018 a 2019 u generálního ředitele a u finančního ředitele a zaslání dokumentu, který vyhotovilo Ministerstvo financí ČR v souvisloti s prováděnou kontrolou systému odměňování v STC (případně pouze části dokumentu, která se výše uvedeným zaobírá).  stáhnout
 Datum Název  Dokument
19.9.2019 Žádost o sdělení výše veškerých nákladů vynaložených STC na právní služby související s trestním řízením vedeným proti žadateli, které bylo vedeno Obvodním státním zastupitelstvím pro Prahu 1 pod sp. zn. 2 T 273/2018 respektive policejním orgánem – Policií České republiky, Obvodním ředitelstvím policie Praha 1, Služba kriminální policie a vyšetřování, Odbor hospodářské kriminality, 1. oddělení hospodářské kriminality, sp. zn. KRPA-449376-32/TČ-2017-001191-1-Pl včetně specifikace těchto nákladů, tedy sdělení, za jaké konkrétní úkony byly vyfakturovány a zaplaceny jaké částky v uvedené věci.  stáhnout
8.8.2019 Seznam hospodářských subjektů zaregistrovaných u Státní tiskárny cenin na portálu Značení tabáku dle nařízení komise EU č. 2018/574. Pro jednotlivé subjekty požaduje tyto informace: 1. Název hospodářského subjektu, 2. IČO hospodářského subjektu, 3. Adresa hospodářského subjektu, 4. Datum registrace hospodářského subjektu v portálu Značení tabáku, 5. Seznam aktivních zařízení hospodářského subjektu. Pro každé zařízení požaduje uvést tyto informace – i/Typ zařízení, ii/Adresa zařízení, iii/Datum registrace zařízení v portálu Značení tabáku.  stáhnout
5.4.2019 Žádost o poskytnutí informace, zda některá z níže uvedených bankovek (nominální hodnota vždy 2.000,- Kč) byla emitována po 15. 09. 2015 a před tímto datem tak nemohla býti v oběhu a plnit platební funkci. Bankovky mají následující sériová čísla: D70511413; D80315830; C11220114; D76363759; D 76763760; D64285974; C05733387; F20272854; D32356541; C19803575; F08162471; D76363761; D27103159; D75854221; C90522018; D37564335; D90385502.  stáhnout
 Datum Název  Dokument
14.9.2018 Žádost o zaslání nebo zpřístupnění veřejných digitálních certifikátů “Certifikační autorita pro identifikační doklady” a “eIDSubCCA”, kterými lze ověřit integritu (podpis) certifikátů ukládaných do čipů občanských průkazů od 1. 7. 2018.  stáhnout
28.6.2018 1) Zda jako zaměstnavatel poskytuje STC svým zaměstnancům finanční příspěvek na životní pojištění v případě pojistných smluv soukromého životního pojištění, uzavřených mezi zaměstnanci STC, jako pojistníky, a institucí Česká pojišťovna, a.s. jako pojistitelem?

2) V případě, že jako zaměstnavatel poskytuje STC finanční příspěvek na životní pojištění svým zaměstnancům na smlouvy soukromého životního pojištění, uzavřené mezi nimi a Českou pojišťovnou, a.s., kolik takových finančních příspěvků na životní pojištění STC poskytla svým zaměstnancům za měsíc prosinec 2017 (uvést počet těchto finančních příspěvků) a jaká byla průměrná výše finančního příspěvku na životní pojištění poskytovaného STC zaměstnancům v měsíci prosinec 2017?

stáhnout
5.4.2018 Žádost o  informace o uveřejnění plného znění kupní smlouvy (bez cenzurovaných položek smlouvy, údajů o množství a ceně) mezi Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s. a Státní tiskárnou cenin, státním podnikem. Smlouva se týká dodávek jízdních dokladů na základě výběrového řízení ze dne 12. 6. 2017. „Zhotovení a dodávka jízdních dokladů 2018 – 2019“. stáhnout
16.3.2018 Žádost o  informace o uveřejnění kupní smlouvy mezi Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s. a Státní tiskárnou cenin, státním podnikem. Smlouva se týká dodávek jízdních dokladů na základě výběrového řízení ze dne 12. 6. 2017. „Zhotovení a dodávka jízdních dokladů 2018 – 2019“. stáhnout
 Datum Název  Dokument
27.3.2017 Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. stáhnout
9.3.2017 Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. stáhnout
6.2.2017 Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. stáhnout
20.1.2017 Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. stáhnout
 Datum Název  Dokument
19.10.2016 Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. stáhnout
27.9.2016 Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. stáhnout
27.5.2016 Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. stáhnout
31.3.2016 Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. stáhnout
23.3.2016 Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. stáhnout
10.3.2016 Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. stáhnout
 Datum Název  Dokument
14.12.2015 Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. stáhnout
11.11.2015 Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. stáhnout
4.11.2015 Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. stáhnout
23.6.2015 Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. stáhnout
16.6.2015 Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. stáhnout
4.5.2015 Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. stáhnout
30.4.2015 Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. stáhnout
14.4.2015 Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. stáhnout
3.4.2015 Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. stáhnout
27.3.2015 Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. stáhnout
19.3.2015 Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. stáhnout
9.3.2015 Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. stáhnout
5.3.2015 Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. stáhnout
 Datum Název  Dokument
15.9.2014 Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb. stáhnout
29.10.2014 Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb. stáhnout