Zásady zpracování údajů pro prodej/koupi nepotřebného hmotného a nehmotného majetku STC

1.   Obecná ustanovení

Tento dokument poskytuje informace o tom, jak STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik (dále „Správce údajů” nebo též „my“ či „STC“), zpracovává osobní údaje uchazečů o koupi nepotřebného hmotného a nehmotného majetku STC, a jak dále s osobními údaji nakládá a chrání je. Osobními údaji jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, (dále „Subjekty údajů“ nebo též „vy“).

Účelem těchto Zásad zpracování údajů je informovat Vás o:

  • tom, jak shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje,
  • vašich právech, jak a jakými prostředky je můžete uplatňovat.

Doporučujeme vám pečlivě se seznámit s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

2.   Správce osobních údajů a kontaktní údaje

Správcem vašich osobních údajů je STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik, se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943,110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. ALX 296, IČO: 00001279.

3.   Účel, rozsah a doba zpracování osobních údajů

3.1     Účely zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme několika různými způsoby pro účel výběru nejvhodnější cenové nabídky na koupi nepotřebného hmotného a nehmotného majetku STC, jeho samotnou koupi, včetně případného převodu a registrace.

3.2     Rozsah zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme v následujícím rozsahu:

3.2.1     Údaje získané v souvislosti s realizací výběru kupujícího a podpisem související kupní smlouvy, zejména se jedná o jméno, příjmení, email, telefon, datum narození, bankovní spojení, číslo účtu, adresa pro doručování a případně další údaje uváděné na dokumentech potřebných pro převod vlastníka vozidla podle § 8 zákona 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla).

3.3     Doba zpracování

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně dlouhou a přiměřenou příslušným účelům zpracování, konkrétně po následující dobu:

3.3.1    Údaje získané v souvislosti s realizací výběru kupujícího a podpisem související smlouvy po dobu maximálně 10 let od prodeje nepotřebného hmotného a nehmotného majetku STC.

4.   Sdílení a předávání osobních údajů (příjemci osobních údajů)

4.1     Příjemci osobních údajů

Některé osobní údaje (jedná se o údaje potřebné například pro převod vlastníka majetku) mohou být na základě dohody s kupujícím dále sdíleny s dalším subjektem, který zajišťuje pro STC služby ve smyslu převodu předmětného majetku. Nastane-li taková situace, je vždy s takovým subjektem uzavřena zpracovatelská smlouva.

5.   Zabezpečení dat

Zavedli jsme a udržujeme přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší praxí odpovídající možnému hrozícímu riziku pro vás jako subjekt údajů. Zároveň zohledňujeme stav technologického vývoje s cílem chránit vaše osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Tato opatření mohou mimo jiné zahrnovat přijetí přiměřených kroků k zajištění odpovědnosti příslušných zaměstnanců, kteří mají přístup k vašim údajům, školení zaměstnanců, pravidelné zálohování, postupy pro obnovu dat a řízení incidentů, softwarová ochrana zařízení, na kterých jsou uložena osobní data atd.

6.   Vaše práva jako subjektu údajů

Pokud si přejete uplatnit Vaše práva a/nebo získat podrobné informace, kontaktujte nás prosím prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní informace jsou uvedeny v „Informaci k ochraně osobních údajů“ na www.stc.cz.

6.1     Co můžete požadovat?

V souladu s platnými právními předpisy máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, které jako správce osobních údajů zpracováváme, právo na jejich opravu, vymazání nebo přenos, právo podat námitky a také právo požadovat omezení našeho zpracování.

6.2     Oprava vašich osobních údajů

Podle platné právní úpravy máte právo na opravu vašich osobních údajů, které zpracováváme, pokud zjistíte, že jsou nepřesné nebo neúplné. Pokud si přejete uplatnit toto právo, kontaktujte nás prosím prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů.

Přijímáme přiměřená opatření k zajištění toho, abyste mohli udržovat vaše osobní údaje přesné a aktuální. Vždy nás můžete kontaktovat s dotazem, zda stále zpracováváme vaše osobní údaje.

6.3     Vymazání vašich osobních údajů

Můžete nás kdykoliv požádat o vymazání svých osobních údajů. Pokud nás oslovíte s takovou žádostí, smažeme bez zbytečného odkladu všechny vaše osobní údaje, které máme, pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro plnění smluvních a zákonných povinností či ochranu našich oprávněných zájmů.

6.4     Zpřístupnění a přenositelnost vašich osobních údajů

Máte právo získat osobní údaje týkající se vaší osoby a osobní údaje, které jste nám poskytli. Pokud to budete požadovat, můžeme některé vaše osobní údaje (zejména ty údaje, které zpracováváme na základě plnění smlouvy) zaslat přímo třetí straně (jinému správci údajů), kterého uvedete ve své žádosti, pokud takový požadavek nebude mít negativní vliv na práva a svobody jiných osob, a pokud bude technicky proveditelný.

6.5     Námitky proti zpracování

Máte právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů zpracovávaných na základě našeho oprávněného zájmu, případně pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Pokud se na naší straně neprokážou závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebudeme osobní údaje dále zpracovávat.

6.6     Omezení zpracování

Pokud nás požádáte o omezení zpracování svých osobních údajů, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat vaše osobní údaje, omezíme zpracovávání vašich osobních údajů na nezbytné minimum (uložení), a případně je budeme zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo jiných omezených důvodů předepsaných platnými právními předpisy. Pokud dojde ke zrušení omezení a my budeme ve zpracovávání vašich osobních údajů pokračovat, budeme vás o tom bez zbytečného odkladu informovat.

6.7     Stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů

Máte právo podat stížnost týkající se našeho zpracovávání údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Internetové stránky úřadu www.uoou.cz.

7.   Aktualizace Zásad ochrany osobních údajů

Průběžně můžeme Zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po zveřejnění aktualizovaných Zásad ochrany osobních údajů.

Tyto Zásady zpracování údajů nabývají účinnosti dne 1. ledna 2022.