Zařízení pro filtraci vlhčícího roztoku EASY-CLEANER

1. Specifikace prodávaného movitého majetku:

Jedná se o zařízení pro filtraci vlhčícího roztoku pro rotační stroj Drent, je napojeno na zařízení Technotransu ALPHA d 60 1E. Filtrační systém čištění vlhčících roztoků pracuje na velmi jednoduchém principu. Ze systémů vlhčení je odčerpán znečištěný vlhčicí roztok do zásobníku zařízení Easy-Cleaner, odkud je následně přečerpáván a filtrován. Čistý filtrát je pak přes druhý zásobník dočerpáván zpět do Technotransu. Filtrovat je možné vlhčicí roztok jak  s obsahem isou propylalkoholu, tak i bez něj. Nečistoty obsažené ve vlhčicím roztoku jsou přitom odfiltrovány a vráceny zpět do zásobníku znečištěného vlhčicího roztoku.  Tímto jednoduchým postupem se získává v Technotransu opět čistý vlhčicí roztok, u něhož je nutné pouze upravit příslušné koncentrace tak, aby výsledně měl přesně požadované parametry. Vzhledem k tomu, že se tento odfiltrovaný vlhčicí roztok používá pouze na doplnění stávajícího, není úprava jeho koncentrace příliš náročná. V kovovém potrubí je umístěn pouze jeden keramický filtr.

kapacita filtrace:                          20 l/min  (1 000 až 2 500 litrů týdně)

výkon tlakového vzduchu:          6 – 8 barů

spotřeba el. energie:                   3,5 – 4,5 kW

Roky výroby 2006, technický stav dobrý, plně funkční. Inventární číslo 7109.

 Předmět výběrového řízení se nachází na adrese STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, Na Vápence 14, Praha 3

2. Informace o předmětu koupě:

Bližší informace o předmětu koupě poskytne zájemcům:

Robin Přívora, technický nákupčí, privora.robin@stc.cz, Tel. +420 236 031 484

3. Lhůta, místo a způsob podání nabídky

V případě Vašeho zájmu můžete nabídku podat osobně nebo zaslat písemně (doporučeným dopisem), a to v zalepené obálce označené „Neotvírat – Výběrové řízení na prodej zařízení pro filtraci. Místem pro osobní podání nabídek je sídlo STC na adrese Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00, podatelna ve dnech pondělí – pátek 6:00 – 14:30 hod. Adresou pro písemné zaslání nabídky je STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik, Růžová 6, čp. 943, 110 00 Praha 1.

Na obálce musí být uvedena adresa zájemce.

 

Výběrového řízení se mohou zúčastnit právnické osoby nebo fyzické osoby starší 18 let, které jsou plně svéprávné.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 25.7.2023 v 14.30 hod.

Podání nabídky se rozumí doručení nabídky STC.

Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek STC bude považovat za opožděně podané.

Tyto nabídky STC neotvírá, ale zároveň nevrací.

Zveřejnění na webových stránkách STC: od 16.6. – 25.7.2023

Nabídka musí obsahovat tyto povinné údaje:

Fyzické osoby: jméno, příjmení, trvalé bydliště, telefon, e-mailovou adresu.

Právnické osoby: obchodní firma, IČO, sídlo, telefon, e-mailovou adresu.

Nabídková cena za předmět koupě v Kč.

4. Minimální nabídková cena činí: nejvyšší nabídka

5. Způsob úhrady kupní ceny

Úhrada kupní ceny vítězným zájemcem bude bezhotovostní platbou na účet prodávajícího, a to do 14 dnů ode dne platnosti/účinnosti kupní smlouvy.

6. Otevírání nabídek

Otevírání obálek se uskuteční v sídle STC dne 26.7.2023 od 10 h. Otevírání obálek, vyhodnocení podaných nabídek a stanovení vítězného zájemce bude provedeno komisionálně, bude zaprotokolováno a bude neveřejné.

7. Kritérium pro výběr nejvhodnější nabídky

Jediným kritériem výběrového řízení je nejvyšší nabídnutá cena v Kč.

V případě stejné nabídkové ceny za předmět koupě bude rozhodný čas (hodina a minuta) podání nabídky. S vybraným zájemcem bude uzavřena kupní smlouva.

Vzorový návrh kupní smlouvy je uveřejněn na webových stránkách STC: https://stc.cz/o-spolecnosti/prodej-nepotrebneho-majetku/prodej-nepotrebneho-moviteho-majetku/

Vlastnické právo k předmětu koupě i nebezpečí škody na něm přejde na kupujícího po uhrazení kupní ceny a po převzetí předmětu koupě.

8. Podmínky výběrového řízení

Z předložené nabídky zájemcem neplynou STC žádné závazky vůči zájemci. STC si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo odmítnout všechny nabídky. Náhrady výdajů spojené s výběrovým řízením se účastníkům výběrového řízení neposkytují.

9. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky bude odesláno všem zájemcům písemně nebo elektronicky do 6.8.2022.

10. Zpracování osobních údajů

STC zpracovává osobní údaje pro účely uzavření smlouvy, včetně výběru nejvhodnější nabídky a dohledu řádného výkonu práva hospodařit s majetkem státu podle zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů. Více informací o zpracování osobních údajů je uvedeno na adrese https://stc.cz/gdpr/

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY KE STAŽENÍ

90 let s vámi

Bankovky, doklady, cenné papíry, plastové karty, ostatní ceniny.

Kontakt