1. Specifikace prodávaného movitého majetku:

Archový ofsetový tiskový stroj typové označení GTOZ Z, výrobní číslo 706 514, inv.č. 5664. Určen k dvoubarevnému tisku ofsetem. Ke stroji náleží základní příslušenství – válce.

Pracovní formát 36 x 52 cm. Technický stav odpovídá robustní konstrukci, způsobu občasného používání a roku výroby. Stroj byl odstavený a několik let nepoužíván.

Na stroji nebyla žádná havárie, jejíž důsledky by měly vliv na hodnotu stroje při jeho prodeji. Stroj byl v původní instalaci servisován autorizovaným servisem, ale neprodělal žádnou větší/generální opravu.

2. Informace o předmětu koupě:

Bližší informace o předmětu koupě poskytne zájemcům:

Robin Přívora, technický nákupčí, privora.robin@stc.cz, Tel. +420 236 031 484

3. Lhůta, místo a způsob podání nabídky

V případě Vašeho zájmu můžete nabídku podat osobně nebo zaslat písemně (doporučeným dopisem), a to v zalepené obálce označené „Neotvírat – Výběrové řízení na prodej tiskového stroje Heidelberg GTO Z 52. Místem pro osobní podání nabídek je sídlo STC na adrese Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00, podatelna ve dnech pondělí – pátek 6:00 – 14:30 hod. Adresou pro písemné zaslání nabídky je STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik, Růžová 6, čp. 943, 110 00 Praha 1.

Na obálce musí být uvedena adresa zájemce.

 

Výběrového řízení se mohou zúčastnit právnické osoby nebo fyzické osoby starší 18 let, které jsou plně svéprávné.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 31.1.2024 v 14.30 h

Podání nabídky se rozumí doručení nabídky STC.

Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek STC bude považovat za opožděně podané.

Tyto nabídky STC neotvírá, ale zároveň nevrací.

Zveřejnění na webových stránkách STC: od 17.1.2024 do 31.1.2024

Nabídka musí obsahovat tyto povinné údaje:

Fyzické osoby: jméno, příjmení, trvalé bydliště, telefon, e-mailovou adresu.

Právnické osoby: obchodní firma, IČO, sídlo, telefon, e-mailovou adresu.

Nabídková cena za předmět koupě v Kč.

4. Minimální nabídková cena činí: 100 000 Kč

5. Způsob úhrady kupní ceny

Úhrada kupní ceny vítězným zájemcem bude bezhotovostní platbou na účet prodávajícího, a to do 14 dnů ode dne platnosti/účinnosti kupní smlouvy.

6. Otevírání nabídek

Otevírání obálek se uskuteční v sídle STC dne 1.2.2024 od 10 h. Otevírání obálek, vyhodnocení podaných nabídek a stanovení vítězného zájemce bude provedeno komisionálně, bude zaprotokolováno a bude neveřejné.

7. Kritérium pro výběr nejvhodnější nabídky

Jediným kritériem výběrového řízení je nejvyšší nabídnutá cena v Kč. Hodnoceny budou pouze nabídky obsahující nabídkovou cenu alespoň ve výši ceny předmětu koupě uvedené v bodu 4, tj. 100 000 Kč.

V případě stejné nabídkové ceny za předmět koupě bude rozhodný čas (hodina a minuta) podání nabídky. S vybraným zájemcem bude uzavřena kupní smlouva.

Vzorový návrh kupní smlouvy je uveřejněn na webových stránkách STC: https://stc.cz/o-spolecnosti/prodej-nepotrebneho-majetku/prodej-nepotrebneho-moviteho-majetku/

Vlastnické právo k předmětu koupě i nebezpečí škody na něm přejde na kupujícího po uhrazení kupní ceny a po převzetí předmětu koupě.

8. Podmínky výběrového řízení

Z předložené nabídky zájemcem neplynou STC žádné závazky vůči zájemci. STC si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo odmítnout všechny nabídky. Náhrady výdajů spojené s výběrovým řízením se účastníkům výběrového řízení neposkytují.

9. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky bude odesláno všem zájemcům písemně nebo elektronicky do 14.2.2024 .

10. Zpracování osobních údajů

STC zpracovává osobní údaje pro účely uzavření smlouvy, včetně výběru nejvhodnější nabídky a dohledu řádného výkonu práva hospodařit s majetkem státu podle zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů. Více informací o zpracování osobních údajů je uvedeno na adrese https://stc.cz/gdpr/

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY KE STAŽENÍ