Interní protikorupční program 2020-01-09T07:20:55+01:00

Interní protikorupční program

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik (dále jako „STC“ nebo „podnik“), jako právnická osoba oprávněná hospodařit s majetkem státu, vedena snahou potírat korupční jednání a připojit se k boji proti korupci, navazuje na snahy Vlády ČR a Ministerstva financí ČR a vytváří v souladu s metodickými pokyny zakladatele tento interní protikorupční program, jehož cílem je napomoci k transparentnímu a standardizovanému určení procesů a rolí v otázce potírání možné korupce v prostředí STC.

Cílem interního protikorupčního programu STC je zcela odstranit nebo v maximální možné míře omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání, a to vymezením rizikových oblastí, funkcí nebo činností, při kterých by mohlo docházet k výskytu korupce. Cílem je rovněž v souvislosti se zjištěnými korupčními riziky nastavit účinné kontrolní mechanismy, a tím snižovat možnost výskytu korupčního jednání a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení.

Každý zaměstnanec STC i jakákoli třetí osoba může STC oznámit podezření na výskyt korupčního jednání v souvislosti s činností STC.

Oznámení lze učinit:

na e-mailovou adresu korupce@stc.cz, telefonicky +420 236 031 219 nebo písemně či osobně na adrese:

  • STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
    bezpečnostní ředitel
    Růžová 6, čp. 943
    110 00 Praha 1

  • +420 236 031 219

Oznámení lze podat i anonymně.

90 let s vámi

Bankovky, doklady, cenné papíry, plastové karty, ostatní ceniny.

Kontakt