Interní protikorupční program

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik (dále jako „STC“ nebo „podnik“), jako právnická osoba oprávněná hospodařit s majetkem státu, vedena snahou potírat korupční jednání a připojit se k boji proti korupci, navazuje na snahy Vlády ČR a Ministerstva financí ČR a vytváří v souladu s metodickými pokyny zakladatele tento interní protikorupční program, jehož cílem je napomoci k transparentnímu a standardizovanému určení procesů a rolí v otázce potírání možné korupce v prostředí STC.

Cílem interního protikorupčního programu STC je zcela odstranit nebo v maximální možné míře omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání, a to vymezením rizikových oblastí, funkcí nebo činností, při kterých by mohlo docházet k výskytu korupce. Cílem je rovněž v souvislosti se zjištěnými korupčními riziky nastavit účinné kontrolní mechanismy, a tím snižovat možnost výskytu korupčního jednání a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení.

Každý zaměstnanec STC i jakákoli třetí osoba může STC oznámit podezření na výskyt korupčního jednání či jiného protiprávního jednání  v souvislosti s činností STC. Oznámení lze podat i anonymně.

Oznámení lze učinit těmito způsoby:

Online formulář:
Pro maximální ulehčení podání můžete využít náš písemný online formulář na webu https://www.nntb.cz/c/aa0aa0aa
Osobně:
Sjednejte si osobní schůzku s příslušnou osobou: Bezpečnostní ředitel: tel: +420 236 031 219; e-mail: hribal.jiri@stc.cz
Compliance Officer a pověřenec pro ochranu osobních údajů: e-mail: celikovska.martina@stc.cz

Při podání oznámení uveďte všechny užitečné a relevantní informace, které mohou přispět k jeho rychlému a efektivnímu prověření, a připojte jakoukoli relevantní dokumentaci.

O přijetí Vašeho oznámení budete velmi brzy písemně vyrozuměni. Stejně tak Vás budeme písmeně informovat o výsledcích jeho posouzení.

Nemusíte mít obavu ze zneužití osobních údajů. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v souladu s právními předpisy (bližší informace naleznete na našich webových stránkách https://stc.cz/gdpr/).

Online platformu zajišťuje společnost FaceUp Technology s.r.o., IČO: 06142630, se sídlem Údolní 567/33, 602 00 Brno. Jedná se o unikátní systém přijímání oznámení založený na vysoké důvěrnosti a anonymitě s dostupností 24/7, 365 dnů v roce, který umožňuje následnou komunikaci s Vámi, i když se rozhodnete zůstat v anonymitě, což výrazně zvyšuje možnost oznámení řádně prošetřit. Podrobnější informace o platformě jsou dostupné na https://www.nntb.cz/.

Oznámení lze provést rovněž ústně nebo písemně prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti České republiky dostupného na webové stránce https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni .

Interní protikorupční program Státní tiskárny cenin, státní podnik [PDF]