Zásady zpracování údajů pro uchazeče o zaměstnání

1. Obecná ustanovení

Tento dokument poskytuje informace o tom, jak společnost Státní tiskárna cenin, státní podnik (dále „Správce údajů” nebo též „my“), zpracovává osobní údaje prostřednictvím provozu kamerového systému, a jak dále s osobními údaji nakládá a chrání je. Osobními údaji jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, tedy jakýchkoliv osob vstupujících do prostor monitorovaných kamerovým systémem (dále „Subjekty údajů“ nebo též „vy“).

Účelem těchto Zásad zpracování údajů je informovat Vás o:

  • tom, jak shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje,
  • vašich právech, jak a jakými prostředky je můžete uplatňovat.

Doporučujeme vám pečlivě se seznámit s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

2. Správce osobních údajů a kontaktní údaje

Správcem vašich osobních údajů je společnost Státní tiskárna cenin, státní podnik, se sídlem Praha 1, Růžová ž, čp. 943,110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. ALX 296, IČO: 00001279.

3. Účel, rozsah a doba zpracování osobních údajů

3.1 Účely zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme několika různými způsoby pro odpovídající účely:

  • 3.1.1 výběrová řízení a nábor nových zaměstnanců – osobní údaje uchazečů o zaměstnání v STC pro realizaci výběrových řízení a případné uzavření pracovněprávního vztahu.
  • 3.1.2 ochrana našich oprávněných zájmů – především ochrana majetku, zajištění bezpečnosti a obrana v případných sporech;
  • 3.1.3 účely vymezené ve vámi uděleném souhlasu se zpracováním – např. fotografie a videozáznamy můžeme dále používat pro účely blíže vymezené v uděleném souhlasu s jejich pořízením a zpracováním.

3.2 Rozsah zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme v následujícím rozsahu:

  • 3.2.1 údaje získané v souvislosti s náborovým procesem v rozsahu, ve kterém byly poskytnuty uchazečem v průběhu výběrového řízení nebo získány v rámci provádění tzv. background checks (ověřování referencí) samostatně nebo od třetích osob, a to výlučně pro účely výběrového řízení pro konkrétní pozici, nebo se souhlasem uchazeče i pro další potencionální pozice ve společnosti STC. Dále výpis z rejstříku trestů prokazující bezúhonnost, doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, zápočtový list z předchozích zaměstnání, certifikáty o absolvovaném vzdělání;
  • 3.2.2 záznamy z kamerových systémů, záznamy z elektronické kontroly vstupu;

3.3 Doba zpracování

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně dlouhou a přiměřenou příslušným účelům zpracování, konkrétně po následující dobu:

  • 3.3.1 kamerové záznamy a evidenci vstupu po dobu maximálně 90 dní od jejich pořízení;
  • 3.3.2 údaje získané na základě předem uděleného souhlasu (např. fotografie a videozáznamy) po dobu uvedenou v poskytnutém souhlasu s jejich zpracováním;
  • 3.3.3 údaje získané v souvislosti s náborovým procesem po dobu maximálně tří měsíců od skončení výběrového řízení na danou pozici. Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním pro účely případných budoucích náborových řízení, včetně kontaktování ohledně pracovních nabídek na jiné vhodné pozice jak ve společnosti STC, potom maximálně po dobu tří let od udělení tohoto souhlasu.

4. Sdílení a předávání osobních údajů (příjemci osobních údajů)

4.1 Příjemci osobních údajů

Některé kategorie osobních údajů, které shromažďujeme výše popsanými způsoby, můžeme sdílet se třetími stranami, které zajišťují některé služby související se správou a výkonem náborového procesu, využívání softwarových prostředků či ochranu našich oprávněných zájmů. Tyto osoby jsou tak v postavení zpracovatelů osobních údajů.

4.2 Záruky

S třetími stranami, které jsou v postavení zpracovatelů osobních údajů jsme uzavřeli smlouvy o zpracování osobních údajů (s výjimkou případů, kdy uzavření takové smlouvy není povinné), které zaručují nejméně stejnou úroveň jejich ochrany jako tyto Zásady ochrany osobních údajů

5. Zabezpečení dat

Zavedli jsme a udržujeme přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší obchodní praxí odpovídající možnému hrozícímu riziku pro vás jako subjekt údajů. Zároveň zohledňujeme stav technologického vývoje s cílem chránit vaše osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Tato opatření mohou mimo jiné zahrnovat přijetí přiměřených kroků k zajištění odpovědnosti příslušných zaměstnanců, kteří mají přístup k vašim údajům, školení zaměstnanců, pravidelné zálohování, postupy pro obnovu dat a řízení incidentů, softwarová ochrana zařízení, na kterých jsou uložena osobní data atd.

6. Vaše práva jako subjektu údajů

Pokud uplatníte jakékoliv vaše právo podle tohoto článku nebo dle platných právních předpisů, informujeme o přijatém opatření nebo vymazání vašich osobních údajů nebo omezení zpracování v souladu s vaším požadavkem každého příjemce, kterému byly tyto údaje poskytnuty podle článku 4 těchto Zásad ochrany osobních údajů, pokud takové sdělení bude možné a/nebo nebude vyžadovat nepřiměřené úsilí.

Pokud si přejete uplatnit tato práva a/nebo získat podrobné informace, kontaktujte nás prosím prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní informace jsou uvedeny v článku Chyba: zdroj odkazu nenalezen těchto Zásad ochrany osobních údajů.

6.1 Co můžete požadovat?

V souladu s platnými právními předpisy máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, které jako správce osobních údajů zpracováváme, právo na jejich opravu, vymazání nebo přenos (např. přenos vašich osobních údajů k jinému poskytovateli služeb), právo podat námitky a také právo požadovat omezení našeho zpracování. Můžete také kdykoliv vzít zpět souhlas se zpracováním některých osobních údajů (např. fotografií), pokud jste nám takový souhlas poskytl/a.

6.2 Oprava vašich osobních údajů

Podle platné právní úpravy máte právo na opravu vašich osobních údajů, které zpracováváme, pokud zjistíte, že jsou nepřesné nebo neúplné. Pokud si přejete uplatnit toto právo, kontaktujte nás prosím prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů.

Přijímáme přiměřená opatření k zajištění toho, abyste mohli udržovat vaše osobní údaje přesné a aktuální. Vždy nás můžete kontaktovat s dotazem, zda stále zpracováváme vaše osobní údaje.

6.3 Vymazání vašich osobních údajů

Můžete nás kdykoliv požádat o vymazání svých osobních údajů. Pokud nás oslovíte s takovou žádostí, smažeme bez zbytečného odkladu všechny vaše osobní údaje, které máme, pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro plnění smluvních a zákonných povinností či ochranu našich oprávněných zájmů, jak jsou popsány výše. Dále také smažeme (a zajistíme smazání ze strany zpracovatelů, které pověřujeme) všechny vaše osobní údaje v případě, že odvoláte svůj souhlas nebo pokud to bude vyžadovat zákon.

6.4 Odvolání souhlasu

Udělený souhlas ke zpracování osobních údajů můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodu. Pro tento účel kontaktujte prosím pověřence pro ochranu osobních údajů. V takovém případě vaše osobní údaje vymažeme postupem dle čl. 3.8.

Vezměte prosím na vědomí, že odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného na základě dříve uděleného souhlasu.

6.5 Zpřístupnění a přenositelnost vašich osobních údajů

Máte právo získat osobní údaje týkající se vaší osoby a osobní údaje, které jste nám poskytli. Pokud to budete požadovat, můžeme některé vaše osobní údaje (zejména ty údaje, které zpracováváme na základě plnění smlouvy a/nebo vašeho souhlasu) zaslat přímo třetí straně (jinému správci údajů), kterého uvedete ve své žádosti, pokud takový požadavek nebude mít negativní vliv na práva a svobody jiných osob, a pokud bude technicky proveditelný.

6.6 Námitky proti zpracování

Máte právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů zpracovávaných na základě našeho oprávněného zájmu, případně pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Pokud se na naší straně neprokážou závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebudeme osobní údaje dále zpracovávat.

6.7 Omezení zpracování

Pokud nás požádáte o omezení zpracování svých osobních údajů, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat vaše osobní údaje, omezíme zpracovávání vašich osobních údajů na nezbytné minimum (uložení), a případně je budeme zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo jiných omezených důvodů předepsaných platnými právními předpisy. Pokud dojde ke zrušení omezení a my budeme ve zpracovávání vašich osobních údajů pokračovat, budeme vás o tom bez zbytečného odkladu informovat.

6.8 Stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů

Máte právo podat stížnost týkající se našeho zpracovávání údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Internetové stránky úřadu www.uoou.cz.

4. Aktualizace Zásad ochrany osobních údajů

Průběžně můžeme Zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po zveřejnění aktualizovaných Zásad ochrany osobních údajů.

Tyto Zásady zpracování údajů nabývají účinnosti dne 25. května 2018. Poslední aktualizace 22.6.2020.