Zásady zpracování údajů kamerovým systémem – veřejnost

1. Obecná ustanovení

Tento dokument poskytuje informace o tom, jak společnost Státní tiskárna cenin, státní podnik (dále „Správce údajů” nebo též „my“), zpracovává osobní údaje prostřednictvím provozu kamerového systému, a jak dále s osobními údaji nakládá a chrání je. Osobními údaji jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, tedy jakýchkoliv osob vstupujících do prostor monitorovaných kamerovým systémem (dále „Subjekty údajů“ nebo též „vy“).

Účelem těchto Zásad zpracování údajů kamerovým systémem (dále jen „Zásady zpracování údajů“) je informovat o tom, jak shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje v souvislosti s provozem kamerového systému a o vašich právech, jak je můžete uplatňovat, a co jsme učinili pro to, abychom vám pomohli je uplatňovat.

2. Správce osobních údajů a kontaktní údaje

Správcem vašich osobních údajů je společnost Státní tiskárna cenin, státní podnik, se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943,110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, s.p. zn. ALX 296, IČO: 00001279, která je zároveň i provozovatelem kamerového systému (dále jen „Provozovatel“).
Kontaktní údaje Správce údajů pro jakékoliv záležitosti týkající se ochrany osobních údajů jsou:

3. Účel a právní základ zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme prostřednictvím kamerového systému se záznamem na základě oprávněného zájmu, za účelem ochrany majetku, bezpečnosti a zdraví.

4. Popis kamerového systému a doba uložení záznamu

Kamerový systém ve výrobním závodě Růžová 6, Praha 1 a výrobním závodě Za Viaduktem 8, Praha 7 je tvořen kamerami, které snímají vnější a vnitřní prostory budovy Správce údajů. Prostory snímané kamerami jsou dále rovněž označeny informačními cedulemi kamerového systému.

Kamery snímají nepřetržitě barevný obraz. Osobní údaje obsažené na záznamech z kamer jsou uchovávány na záznamovém zařízení po dobu 30 kalendářních dní. Po uplynutí této doby jsou tyto záznamy vymazány přepisem ve smyčce. Určité části záznamů (včetně osobních údajů v nich obsažených) mohou být dále selektivně uchovávány po delší dobu za účelem určení, výkonu nebo obhajoby našich právních nároků nebo z důvodu jiného oprávněného zájmu.

5. Sdílení a předávání osobních údajů (příjemci osobních údajů)

Záznamy z kamerového systému můžeme sdílet s některými třetími stranami, které zajišťují naši bezpečnost nebo jsou pověřeni obhajobou našich právních nároků a dále s některými orgány veřejné moci. Tyto osoby jsou tak v postavení zpracovatelů osobních údajů nebo jsou dalšími správci. Vaše osobní údaje můžeme sdílet zejména s:

  • externími právními zástupci pro ochranu našich oprávněných zájmů;
  • orgány činnými v trestním řízení, soudy či správními orgány pro účely přestupkového řízení.

Se zpracovateli osobních údajů dle předešlého odstavce jsme uzavřeli smlouvy o zpracování osobních údajů (s výjimkou případů, kdy uzavření takové smlouvy není povinné, například při předávání osobních údajů správním orgánům), které zaručují nejméně stejnou úroveň jejich ochrany jako tyto Zásady zpracování údajů.

6. Zabezpečení dat

Zavedli jsme a udržujeme přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší obchodní praxí odpovídající možnému hrozícímu riziku pro vás jako subjekt údajů.

Zároveň zohledňujeme stav technologického vývoje s cílem chránit vaše osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem.

Tato opatření mohou mimo jiné zahrnovat přijetí přiměřených kroků k zajištění odpovědnosti příslušných zaměstnanců, kteří mají přístup k vašim údajům, školení zaměstnanců, pravidelné zálohování, postupy pro obnovu dat a řízení incidentů, softwarová ochrana zařízení, na kterých jsou uložena osobní data atd.

7. Vaše práva jako subjektu údajů

Pokud si přejete uplatnit jakékoliv ze svých níže uvedených práv a/nebo získat příslušné informace, kontaktujte nás prosím prostřednictvím našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů na kontaktních údajích uvedených v článku 2.

Odpovíme vám do jednoho měsíce po obdržení vaší žádosti, přičemž si však vyhrazujeme právo tuto lhůtu prodloužit o dva měsíce.

7.1 Zpřístupnění osobních údajů

Dle práva na ochranu osobních údajů máte právo získat informaci, zda zpracováváme vaše osobní údaje. Vzhledem k povaze zpracování vám jsme tuto informaci schopni poskytnout pouze tehdy, pokud nám sdělíte informace, na základě, nichž vás budeme schopni na kamerových záznamech identifikovat. V opačném případě vám bohužel tuto informaci nebudeme schopni poskytnout. Kromě toho si vyhrazujeme právo vaši žádost o přístup odmítnout jako zjevně nedůvodnou nebo nepřiměřenou, popř. požadovat přiměřený poplatek zohledňující naše náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací.

Kopii vašich údajů z kamerového systému vám budeme schopni poskytnout pouze v případech, kdy nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody třetích osob a zároveň budeme schopni na základě vámi sdělených informací identifikovat část kamerového záznamu, který obsahuje vaše osobní údaje. Práva třetích osob budou nepříznivě dotčena zejména v případech, kdy požadovaná část kamerového záznamu bude obsahovat rovněž osobní údaje těchto třetích osob.

7.2 Omezení zpracování

Pokud nás požádáte o omezení zpracování svých osobních údajů, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat vaše osobní údaje, omezíme zpracovávání vašich osobních údajů na nezbytné minimum (uložení), a případně je budeme zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo jiných omezených důvodů předepsaných platnými právními předpisy. Pokud dojde ke zrušení omezení a my budeme ve zpracovávání vašich osobních údajů pokračovat, budeme vás o tom bez zbytečného odkladu informovat.

7.3 Námitky proti zpracování

Máte právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů zpracovávaných na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud se na naší straně neprokážou závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Subjektu údajů, a pokud zpracování není nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebudeme vaše osobní údaje dále zpracovávat.

7.4 Stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů

Máte právo podat stížnost týkající se našeho zpracovávání údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Internetové stránky úřadu www.uoou.cz.

Tyto Zásady zpracování údajů nabývají účinnosti dne 25. května 2018. Poslední aktualizace 22.6.2020.