Volkswagen Transporter 2,5 TDi

Volkswagen Transporter 2,5 TDi 2021-02-10T08:34:01+01:00

Prodej nepotřebného movitého majetku

1. Předmět výběrového řízení:

Typ vozidla: Volkswagen Transporter 2,5 TDi
Rok výroby: 2009 do provozu 09/2009
Registrační značka: 1A10015
VIN: WV1ZZZ7HZ9H152476
Zdvihový objem válců: 2461 cm3
Výkon motoru: 128 kW
Stav tachometru: 207 000 km
Barva: modrá
STK: do 20.08.2021
Vozidlo je pojízdné. Poslední servisní prohlídka a nezbytné opravy (brzdy, obložení) v 10/2020. Hlavní skupiny vozidla jsou původní, bez oprav většího rozsahu, nehavarované. Během provozování vozidla byl prováděn běžný servis a údržba dle servisních instrukcí výrobce vozidla, nebo dle potřeby. Stav vozidla odpovídá ceně.
Výbava: Pneumatiky již pouze zimní.

2. Informace o předmětu koupě:

Bližší informace o předmětu koupě poskytne zájemcům Pavel Kameník, tel. 603 167 881, e-mail: kamenik.pavel@stc.cz

3. Lhůta, místo a způsob podání nabídky

V případě Vašeho zájmu můžete nabídku podat osobně nebo zaslat písemně (doporučeným dopisem), a to v zalepené obálce označené „Neotvírat – Výběrové řízení na prodej užitkového vozidla VW Transporter“. Místem pro osobní podání nabídek je sídlo STC na adrese Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00, podatelna ve dnech pondělí – pátek 6:00 – 14:30 hod. Adresou pro písemné zaslání nabídky je STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik, Růžová 6, čp. 943,
110 00 Praha 1.
Na obálce musí být uvedena adresa zájemce.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 22.02.2021 ve 12:00 hod.
Podání nabídky se rozumí doručení nabídky STC.
Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek STC bude považovat za opožděně podané.
Tyto nabídky STC neotvírá, ale zároveň nevrací.

Zveřejnění na webových stránkách STC: od 08.02.2021 do 22.02.2021

Nabídka musí obsahovat tyto povinné údaje:
Fyzické osoby: jméno, příjmení, trvalé bydliště, telefon, e-mailovou adresu.
Právnické osoby: obchodní firma, IČ, sídlo, telefon, e-mailovou adresu.
Nabídková cena za předmět koupě v Kč.

4. Minimální nabídková cena činí : 115.000 Kč

5. Způsob úhrady kupní ceny

Úhrada kupní ceny vítězným zájemcem bude bezhotovostní platbou na účet prodávajícího, a to do 10 dnů ode dne účinnosti kupní smlouvy. V případě prodeje vozidla uhradí kupující výdaje spojené s provedením evidenční kontroly a přepisem vozidla.

6. Otevírání nabídek

Otevírání obálek se uskuteční v sídle STC dne 23.02.2021 od 10:00 hod. Otevírání obálek,
vyhodnocení podaných nabídek a stanovení vítězného zájemce bude provedeno komisionálně, bude zaprotokolováno a bude neveřejné.

7. Kritérium pro výběr nejvhodnější nabídky

Jediným kritériem výběrového řízení je nejvyšší nabídnutá cena v Kč. Hodnoceny budou pouze nabídky obsahující nabídkovou cenu alespoň ve výši ceny předmětu koupě uvedené v bodu 4, tj. 115.000,- Kč.
V případě stejné nabídkové ceny za předmět koupě bude rozhodný čas (hodina a minuta) podání nabídky. S vybraným zájemcem bude uzavřena kupní smlouva.
Vlastnické právo k předmětu koupě i nebezpečí škody na něm přejde na kupujícího po uhrazení kupní ceny a po převzetí předmětu koupě.

8. Podmínky výběrového řízení

Z předložené nabídky zájemcem neplynou STC žádné závazky vůči zájemci. STC si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo odmítnout všechny nabídky. Náhrady výdajů spojené s výběrovým řízením se účastníkům výběrového řízení neposkytují.

9. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky bude odesláno všem zájemcům písemně nebo elektronicky do 28. 2. 2021.

10. Zpracování osobních údajů

STC zpracovává osobní údaje pro účely uzavření smlouvy, včetně výběru nejvhodnější nabídky a dohledu řádného výkonu práva hospodařit s majetkem státu podle zákona č. 77/1997 Sb.,
o státním podniku. Více informací o zpracování osobních údajů je uvedeno na adrese „stc.cz/gdpr/

Návrh kupní smlouvy ke stažení [PDF]
Zásady zpracování osobních údajů [PDF]

90 let s vámi

Bankovky, doklady, cenné papíry, plastové karty, ostatní ceniny.

Kontakt