1. Specifikace prodávaného movitého majetku:

Předmětem prodeje jsou perforační linky různých výšek, původně ke stroji na kotoučový ofsetový tisk. Inventární čísla jsou PND0000894, PND0000895, PND0000896, PND0000897, PND0000898, PND0000899.

Technický stav dobrý, odpovídá robustní konstrukci, způsobu občasného používání a roku výroby.

Předmět výběrového řízení se nachází na adrese STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, Růžová 6, Praha 1.

2. Informace o předmětu koupě:

Bližší informace o předmětu koupě poskytne zájemcům:

Robin Přívora, technický nákupčí, privora.robin@stc.cz, Tel. +420 236 031 484

3. Lhůta, místo a způsob podání nabídky

V případě Vašeho zájmu můžete nabídku podat osobně nebo zaslat písemně (doporučeným dopisem), a to v zalepené obálce označené „Neotvírat – Výběrové řízení na prodej šatní dvojskříně. Místem pro osobní podání nabídek je sídlo STC na adrese Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00, podatelna ve dnech pondělí – pátek 6.00 – 14.30 h. Adresou pro písemné zaslání nabídky je STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik, Růžová 6, čp. 943, 110 00 Praha 1.

Na obálce musí být uvedena adresa zájemce.

 

Výběrového řízení se mohou zúčastnit právnické osoby nebo fyzické osoby starší 18 let, které jsou plně svéprávné.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 20.9.2023 v 9 h

Podání nabídky se rozumí doručení nabídky STC.

Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek STC bude považovat za opožděně podané.

Tyto nabídky STC neotvírá, ale zároveň nevrací.

Zveřejnění na webových stránkách STC: od 30.8.2023 do 19.9.2023

 Nabídka musí obsahovat tyto povinné údaje:

Fyzické osoby: jméno, příjmení, trvalé bydliště, telefon, e-mailovou adresu.

Právnické osoby: obchodní firma, IČO, sídlo, telefon, e-mailovou adresu.

Nabídková cena za předmět koupě v Kč.

4. Minimální nabídková cena činí: 25 Kč/ks

5. Způsob úhrady kupní ceny

Úhrada kupní ceny vítězným zájemcem bude bezhotovostní platbou na účet prodávajícího, a to do 14 dnů ode dne platnosti/účinnosti kupní smlouvy.

6. Otevírání nabídek

Otevírání obálek se uskuteční v sídle STC dne 20.9.2023 od 10 h. Otevírání obálek, vyhodnocení podaných nabídek a stanovení vítězného zájemce bude provedeno komisionálně, bude zaprotokolováno a bude neveřejné.

7. Kritérium pro výběr nejvhodnější nabídky

Jediným kritériem výběrového řízení je nejvyšší nabídnutá cena v Kč. Hodnoceny budou pouze nabídky obsahující nabídkovou cenu alespoň ve výši ceny předmětu koupě uvedené v bodu 4, tj. 25 Kč za kus.

V případě stejné nabídkové ceny za předmět koupě bude rozhodný čas (hodina a minuta) podání nabídky. S vybraným zájemcem bude uzavřena kupní smlouva. Nabídne-li zájemce s nejvýhodnější nabídkovou cenou za kus nákup méně než celkový počet kusů, bude na zbývající počet kusů uzavřena kupní smlouva se zájemcem s druhou nejvýhodnější nabídkou, a to na počet kusů zbývající z celkového množství a zároveň nabídnutý k odkupu žadatelem, nejvýše však do výše zbývajících kusů k prodeji. Pokud nabídnuté množství k odkupu dle první a druhé nejvýhodnější nabídky nevyčerpá nabízený počet kusů, budou uplatněny další nejvýhodnější nabídky adekvátně dle předcházející věty.

Vzorový návrh kupní smlouvy je uveřejněn na webových stránkách STC: https://stc.cz/o-spolecnosti/prodej-nepotrebneho-majetku/prodej-nepotrebneho-moviteho-majetku/

Vlastnické právo k předmětu koupě i nebezpečí škody na něm přejde na kupujícího po uhrazení kupní ceny a po převzetí předmětu koupě.

8. Podmínky výběrového řízení

Z předložené nabídky zájemcem neplynou STC žádné závazky vůči zájemci. STC si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo odmítnout všechny nabídky. Náhrady výdajů spojené s výběrovým řízením se účastníkům výběrového řízení neposkytují.

9. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky bude odesláno všem zájemcům písemně nebo elektronicky do 30.9.2023.

10. Zpracování osobních údajů

STC zpracovává osobní údaje pro účely uzavření smlouvy, včetně výběru nejvhodnější nabídky a dohledu řádného výkonu práva hospodařit s majetkem státu podle zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů. Více informací o zpracování osobních údajů je uvedeno na adrese https://stc.cz/gdpr/

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY KE STAŽENÍ