1. Specifikace prodávaného movitého majetku:

Předmětem prodeje je osvitová jednotka Scitex Dolev 800 LF SG, rok zařazení 1996, inventární číslo 5984 a vyvolávací automat Hope, inventární číslo 6537. Technický stav odpovídá robustní konstrukci, způsobu občasného používání a roku výroby. Na stroji nebyla žádná havárie, jejíž důsledky by měly vliv na hodnotu stroje při jeho prodeji. Stroj byl v původní instalaci servisován autorizovaným servisem, ale neprodělal žádnou větší/generální opravu.

Předmět výběrového řízení se nachází na adrese Státní tiskárna cenin, s. p. Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha.

2. Informace o předmětu koupě:

Bližší informace o předmětu koupě poskytne zájemcům:

Robin Přívora, technický nákupčí, privora.robin@stc.cz, Tel. +420 236 031 484

3. Lhůta, místo a způsob podání nabídky

V případě Vašeho zájmu můžete nabídku podat osobně nebo zaslat písemně (doporučeným dopisem), a to v zalepené obálce označené „Neotvírat – Výběrové řízení na prodej osvitové jednotky a vyvolávacího automatu. Místem pro osobní podání nabídek je sídlo STC na adrese Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha, podatelna ve dnech pondělí – pátek 6.00 – 14.30 h. Adresou pro písemné zaslání nabídky je Státní tiskárna cenin, s. p. , Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha.

Na obálce musí být uvedena adresa zájemce. 

Výběrového řízení se mohou zúčastnit právnické osoby nebo fyzické osoby starší 18 let, které jsou plně svéprávné.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 14.9.2023 v 14.30 h

Podání nabídky se rozumí doručení nabídky STC.

Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek STC bude považovat za opožděně podané.

Tyto nabídky STC neotvírá, ale zároveň nevrací. 

Zveřejnění na webových stránkách STC: od 4. 9. 2023 do 14.9.2023

Nabídka musí obsahovat tyto povinné údaje:
Fyzické osoby: jméno, příjmení, trvalé bydliště, telefon, e-mailovou adresu.
Právnické osoby: obchodní firma, IČO, sídlo, telefon, e-mailovou adresu.
Nabídková cena za předmět koupě v Kč.

4. Minimální nabídková cena činí: 115 000 Kč

5. Způsob úhrady kupní ceny

Úhrada kupní ceny vítězným zájemcem bude bezhotovostní platbou na účet prodávajícího, a to do 14 dnů ode dne platnosti/účinnosti kupní smlouvy.

6. Otevírání nabídek

Otevírání obálek se uskuteční v sídle STC dne 15. 9. 2023 od 10:00 h. Otevírání obálek, vyhodnocení podaných nabídek a stanovení vítězného zájemce bude provedeno komisionálně, bude zaprotokolováno a bude neveřejné.

7. Kritérium pro výběr nejvhodnější nabídky

Jediným kritériem výběrového řízení je nejvyšší nabídnutá cena v Kč.

V případě stejné nabídkové ceny za předmět koupě bude rozhodný čas (hodina a minuta) podání nabídky. S vybraným zájemcem bude uzavřena kupní smlouva.

Vzorový návrh kupní smlouvy je uveřejněn na webových stránkách STC: https://stc.cz/o-spolecnosti/prodej-nepotrebneho-majetku/prodej-nepotrebneho-moviteho-majetku/

Vlastnické právo k předmětu koupě i nebezpečí škody na něm přejde na kupujícího po uhrazení kupní ceny a po převzetí předmětu koupě.

8. Podmínky výběrového řízení

Z předložené nabídky zájemcem neplynou STC žádné závazky vůči zájemci. STC si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo odmítnout všechny nabídky. Náhrady výdajů spojené s výběrovým řízením se účastníkům výběrového řízení neposkytují.

9. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky bude odesláno všem zájemcům písemně nebo elektronicky do 15. 10. 2023.

10. Zpracování osobních údajů

STC zpracovává osobní údaje pro účely uzavření smlouvy, včetně výběru nejvhodnější nabídky a dohledu řádného výkonu práva hospodařit s majetkem státu podle zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů. Více informací o zpracování osobních údajů je uvedeno na adrese https://stc.cz/gdpr/

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY KE STAŽENÍ