Jednonožová plochá řezačka na papír WOHLENBERG Cut-tec 137

////Jednonožová plochá řezačka na papír WOHLENBERG Cut-tec 137
Jednonožová plochá řezačka na papír WOHLENBERG Cut-tec 137 2021-02-23T08:14:37+01:00

Prodej nepotřebného movitého majetku

1. Předmět výběrového řízení:

Jednonožová plochá řezačka na papír WOHLENBERG Cut-tec 137. Řezačka je funkční, nicméně má detekovaný vadný PC, který způsobuje nahodilé výpadky stroje.

2. Informace o předmětu koupě:

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
Rok výroby: 2002
Výkon řezu: 50 taktů / min
Hloubka naložení: max.1460mm
Výška nálože: max.165mm
Nejmenší zbytkový ořez bez krytu lisovadla: 33mm
Nejmenší zbytkový ořez s krytem lisovadla: 60mm
Rychlost sedla: 0 – 250 mm/s
Výkon hlavního motoru 4 kW
Elektrický příkon celkem 6,4 Kw
Hmotnost netto 3880 kg

Bližší informace o předmětu koupě poskytne zájemcům Věra Vybíralová, tel. +420 236 031 333, e-mail: vybiralova.vera@stc.cz

3. Lhůta, místo a způsob podání nabídky

Nabídky jsou přijímány pouze elektronicky na emailovou adresu vybiralova.vera@stc.cz . Do předmětu e-mailu uveďte „Odprodej řezačky Wohlenberg Cut-tec 137“.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 18. 3. 2021 v 9:01 hod.
Podáním nabídky se rozumí doručení nabídky zadavateli (STC).
Za včasné doručení odpovídá zájemce o nabízené zařízení.
Nabídky podané po uplynutí lhůty budou vyřazené z výběrového řízení.

Nabídka musí obsahovat tyto povinné údaje:
Fyzické osoby: jméno, příjmení, trvalé bydliště, telefon, e-mailovou adresu.
Právnické osoby: obchodní firma, IČ, sídlo, telefon, e-mailovou adresu.
Nabídková cena za předmět koupě v Kč.

4. Cena

Minimální cena není stanovena. Odprodej zařízení bude umožněn tomu, kdo předloží nejvyšší nabídku.

5. Vyhodnocení nabídek

Vyhodnocení  nabídek se uskuteční v sídle STC dne 23.02.2021 od 10:00 hod. Vyhodnocení podaných nabídek a stanovení vítězného zájemce bude provedeno  neveřejně.

6. Kritérium pro výběr nejvhodnější nabídky

Jediným kritériem výběrového řízení je nejvyšší nabídnutá cena v Kč.
V případě stejné nabídkové ceny za předmět koupě bude rozhodný čas (hodina a minuta) podání nabídky. S vybraným zájemcem bude uzavřena kupní smlouva.
Vlastnické právo k předmětu koupě i nebezpečí škody na něm přejde na kupujícího po uhrazení kupní ceny a po převzetí předmětu koupě.

7. Způsob úhrady kupní ceny

Úhrada kupní ceny vítězným zájemcem bude bezhotovostní platbou na účet prodávajícího, a to do 10 dnů ode dne účinnosti kupní smlouvy.

8. Podmínky výběrového řízení

Z předložené nabídky zájemcem neplynou STC žádné závazky vůči zájemci. STC si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo odmítnout všechny nabídky. Náhrady výdajů spojené s výběrovým řízením se účastníkům výběrového řízení neposkytují.

9. Zpracování osobních údajů

STC zpracovává osobní údaje pro účely uzavření smlouvy, včetně výběru nejvhodnější nabídky a dohledu řádného výkonu práva hospodařit s majetkem státu podle zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku. Více informací o zpracování osobních údajů je uvedeno na adrese „stc.cz/gdpr/

90 let s vámi

Bankovky, doklady, cenné papíry, plastové karty, ostatní ceniny.

Kontakt